Salmo a Sanremo: sas plèmicas a pustis de s’annùntziu

Salmo a Sanremo: sas plèmicas a pustis de s’annùntziu

Amadeus l'aiat giai mutidu una bia pro s'esibire comente super istràngiu in su palcu Ariston de Sanremo unos cantos annos a oe.

Su tenente colonellu Credidio, arrivat infattu de su generale de troppa Tamponi, a su cumandu de Casteddu.Su Tenente Colonellu Daniele Credidio, est bistadu retzidu in manera arroddida a su cumandu provintzale Carabinneris de Casteddu