Toyota trassada de Ferrari: denuntziadu dae sa Finàntzia unu giòvanu de Asti

Toyota trassada de Ferrari: denuntziadu dae sa Finàntzia unu giòvanu de Asti

No est sa prima bia chi càpitat, però unu fatu che a custu at ispantadu a totus, sende chi  una persone di nche andet a periddu cun un Toyota trassada de Ferrari 430 pendende chi nemos si nde acatet est de macos a beru.

Su Casteddu torrat a bìnchere contra sa Spal, e sighit a sonnare sa promóvida in Sèrie ASa partida de custa note est istada giogada bene dae is meres de domo chi ant bintu 2-1.