Est sardu Moreno Porcu unu de sos mastros noos de Ballando sotto le stelle

Est sardu  Moreno Porcu unu de sos mastros noos de Ballando sotto le stelle

Trintaghimbe annos, ballerinu giai dae cando fiat pagu prus de piseddu, unu pitzocu cun su ballu in su sàmbene. Semus chistionende de Moreno Porcu, su mastru nou de su programma Ballando sotto le stelle. Est gasi, b’at unu bucone de

Claudia Comida eleta presidente diretivu nou de su Sib-Confcommercio"So cuntenta meda e torro gràtzias a sos collegas chi m’ant bòlidu afidare custu incàrrigu importante. Ringràtziu meda peri a su presidente dimissionàriu pro su traballu mannu chi at fatu finta a como"