Dae ue benit s’espressione sarda “Marranu”?

Dae ue benit s’espressione sarda “Marranu”?
vocabolario lingua sarda ( Sardegna Digital Library)

«Dì marranu», «marranu ca ddu fais», sunt faeddos chi a s’ispissu si intendent galu pro brulla cando s’allegat in sardu o fintzas alleghende in italianu. Si tratat de una ditzu de isfida, de desali, chi immoe si narat prus che

Claudia Comida eleta presidente diretivu nou de su Sib-Confcommercio"So cuntenta meda e torro gràtzias a sos collegas chi m’ant bòlidu afidare custu incàrrigu importante. Ringràtziu meda peri a su presidente dimissionàriu pro su traballu mannu chi at fatu finta a como"