Intzidente in su Poetu de Casteddu, pitzocu de 33 annos in prògnosi riservada

Intzidente in su Poetu de Casteddu, pitzocu de 33 annos in prògnosi riservada

Savetura e sa mototzicleta biagiaiant in sa matessi diretzione, su giòvanu est istadu leadu currende a su Brotzu. Sa moto fiat colende fatu de sa bia Lungosaline conca a Casteddu cando, pro càusas galu de ispiegare, est finida contra sa

Adiosu a Alberto Pintus, coghineri de s’istòrica trattoria cagliaritana Sa BalenaSa noa mala de sa morte sua s’est ispainada a sa lestra in sas retzas sotziales cun messàgios de condulèntzia e de dispraghere.  A lu connòschere in sa santa glòria.