Muntonàrgios abusivos, fogos tòssicos, ràmene torradu a bèndere in manera illegale. Secuestradas 2 àreas de 600 metros cuadrados.

Muntonàrgios abusivos, fogos tòssicos, ràmene torradu a bèndere in manera illegale. Secuestradas 2 àreas de 600 metros cuadrados.

Muntonàrgios abusivos, fogos tòssicos, ràmene torradu a bèndere in manera illegale. Secuestradas 2 àreas de 600 metros cuadrados.

Claudia Comida eleta presidente diretivu nou de su Sib-Confcommercio"So cuntenta meda e torro gràtzias a sos collegas chi m’ant bòlidu afidare custu incàrrigu importante. Ringràtziu meda peri a su presidente dimissionàriu pro su traballu mannu chi at fatu finta a como"