S’imprendidore digitale Fabio Puddu e su biàgiu suo a bitzicleta dae Muristeni a s’Ogiastra

S’imprendidore digitale Fabio Puddu e su biàgiu suo a bitzicleta dae Muristeni a s’Ogiastra

Unu grupu de piseddos, fintzas issos imprendidores digitales, ant a sighire in Instagram s’impresa de Fabio dae Muristeni a s’Ogiastra. L’amus a sighire nois puru!

Intzidente in su Poetu de Casteddu, pitzocu de 33 annos in prògnosi riservada