S’istòria de Federica, assùmida dae un’imprendidore mancari esseret impedida

S’istòria de Federica, assùmida dae un’imprendidore mancari esseret impedida

Federica Granai teniat timoria chi iscoviende sa gravidàntzia no diant àere assùmida, ma imbetzes est andada in manera diversa. Su contu de s'imprendidore Simone Terreni.

Unu pitzocheddu isvìtzeru furat unu cocoeddu kinder. Posca iscriet una lìtera pro pedire iscusaUna cunfessione chi non t'isetas. Epuru Benjamin, nointames sa giòvana edade, at dimustradu unu sentidu de responsabilidade forte, cusciente de àere cummìtidu unu piticu illètzitu: sa fura de unu cocoeddu Kinder.