Raportu de sa politzia istradale: in Sardigna retiradas prus de 2.000 patentes

Raportu de sa politzia istradale: in Sardigna  retiradas prus de 2.000 patentes

Mancari sa pandemia, sa Politzia Istradale in Sardigna at sighidu in s’òpera sua de preventzione, pro more de limitare su nùmeru de intzidentes e de mortes. Peri in Sardigna, comente in Itàlia, sa Politzia Istradale at fatu unu resocontu de

Su tenente colonellu Credidio, arrivat infattu de su generale de troppa Tamponi, a su cumandu de Casteddu.Su Tenente Colonellu Daniele Credidio, est bistadu retzidu in manera arroddida a su cumandu provintzale Carabinneris de Casteddu