Sardigna, òmine iscumpartu e agatadu mortu: in conca una ferida suspeta

Sardigna, òmine iscumpartu e agatadu mortu: in conca una ferida suspeta

Su corpus est istadu leadu a s'istitutu de meighina legale de su policlìnicu de Pauli, in ue oe s'anatomopatòlogu Roberto Demontis at a fàghere s'esàmene autòpticu

Torrat su Girotonno de Carluforti, lòmpidu a sa de 18 editzionesDae su 2 a su 5 làmpadas 2022 torrat a Carluforti su "Girotonno", lòmpida a sa de degheoto editziones.