Giovanni est su primu nàschidu in Nùgoro in su 2022: bènnidu a su mundu 27 minutos a pustis de su mesunote

Giovanni est su primu nàschidu in Nùgoro in su 2022: bènnidu a su mundu 27 minutos a pustis de su mesunote

Est nàschidu bintisete minutos  a pustis de su tocu de mesunote Giovanni est su primu nugoresu de s'annu 2022.

Intzidente in su Poetu de Casteddu, pitzocu de 33 annos in prògnosi riservada