Variante Omicron, Itàlia arriscat sa paràlisi: si pensat a cuarantenas curtzas pro dd’evitare

Variante Omicron, Itàlia arriscat sa paràlisi: si pensat a cuarantenas curtzas pro dd’evitare

Su guvernu istùdiat contromisuras pro evitare custu iscenàriu possìbile.

Unu pitzocheddu isvìtzeru furat unu cocoeddu kinder. Posca iscriet una lìtera pro pedire iscusaUna cunfessione chi non t'isetas. Epuru Benjamin, nointames sa giòvana edade, at dimustradu unu sentidu de responsabilidade forte, cusciente de àere cummìtidu unu piticu illètzitu: sa fura de unu cocoeddu Kinder.