Patrick Zaki est lìberu: iscartzeradu dae su cummissariadu de Mansura a pustis de 22 meses de detentzione

Patrick Zaki est lìberu: iscartzeradu dae su cummissariadu de Mansura a pustis de 22 meses de detentzione

Su pitzocu egitzianu in fines torrat in libertade.

Adiosu a Silvia Tortora: in su 1986 su babbu Enzo aiat cummemoradu sa tumba de Aldo ScardellaAdiosu a sa giornalista Silvia Tortora. Su babbu Enzo in su coro de sos italianos e de sos casteddajos. In su 1986 difatis aiat cummemoradu, in su campusantu de San Michele, sa tumba de su pòveru Aldo Scardella, comente a issu vìtima innotzente de sa mala-giustìtzia. "Cumprendo bene ite l'at portadu a s'ochire. Est istada su disisperu, su dolore pro un'acusa ingiusta".