Patrick Zaki est lìberu: iscartzeradu dae su cummissariadu de Mansura a pustis de 22 meses de detentzione

Patrick Zaki est lìberu: iscartzeradu dae su cummissariadu de Mansura a pustis de 22 meses de detentzione

Su pitzocu egitzianu in fines torrat in libertade.

Intzidente in su Poetu de Casteddu, pitzocu de 33 annos in prògnosi riservada