Orgòsolo, bene meda sa manifestatzione “Atòngiu in Barbàgia”: semus andados a bìdere sa festa

Orgòsolo, bene meda sa manifestatzione “Atòngiu in Barbàgia”: semus andados a bìdere sa festa
Ph: Roberto Anedda

Gente meda e cómpudu de sa tzertificatzione birde a s'intrada de sa bidda.

COVID-19, dae su 15 de mese de ladàmine òbligu de tzertificatzione birde in is logos de traballuSu guvernu at aprovadu su decretu lege chi òbligat a su possessu de tzertificatzione birde in is logos de traballu.