Alluvione Germània, belle 200 vìtimas e mìgias de ispèrdidos

Alluvione Germània, belle 200 vìtimas e mìgias de ispèrdidos

Bilantzu tràgicu de sa disàura mala chi at corpidu su Paisu europeu.

In Itàlia semper prus a probe s’òbrigu de su passaportu birdeCras in arribu su decretu nou de su Guvernu.