Dèximu Mannu unu tzentru de addestramentu a su bolu. Solinas adobiat is capos de Leonardo e Aereonàutica

Dèximu Mannu unu tzentru de addestramentu a su bolu. Solinas adobiat is capos de Leonardo e Aereonàutica
Ph: Aereonàutica Militare

S'atopu de oe rapresentat s'ocasione pro cunfirmare sa voluntade de realizare in sa base aèrea de Dèximu unu tzentru de primore pro s'addestramentu a su bolu avantzadu internatzionale, s'IFTS, International Flight Training School.

Cunferèntzia Episcopale Sarda, Solinas a is pìscamos: «Sa Regione est pronta a donare a ascurtu a is bisòngios de sa gente»Su Presidente de sa Regione Christian Solinas at atopadu custu mangianu in Casteddu totus is componentes de sa Cunferèntzia episcopale sarda. Is pìscamos ant espressadu satisfatzione pro s’interventu de su Guvernadore.