Lanusèi. Imburtadas cun iscritas de faeddos malos sos muros de sa Catedrale

Lanusèi. Imburtadas cun iscritas de faeddos malos sos muros de sa Catedrale

Un'atu vandàlicu a cale sa comuna ogiastrina a dolu mannu no est nou, sena carchi giustificatzione eprus grave de su fatu chi a nde fàghere sas ispesas custa borta est istadu unu logu sacru.

Sos dipendentes de sos entes locales pedint s’istitutzione de su cumpartu ùnicu