Tortolì. Furones in un’apartamentu de Zunturinu

Tortolì. Furones in un’apartamentu de Zunturinu

Su amngianu de eris ant brincadu sa retzintzione de una domo in Bia Gallura ( in su prenu tzentru tortoliesu) e sunt intrados in intro colende dae sa fentana de su terratzu aberta cun unu catzavite. Sos istergiàrgios ant posca

Sos dipendentes de sos entes locales pedint s’istitutzione de su cumpartu ùnicu