Firmadu a unu postu de blocu: in sos guiais un’ogiastrinu cun 1 kg de marijuana in sa màchina

Firmadu a unu postu de blocu: in sos guiais un’ogiastrinu cun 1 kg de marijuana in sa màchina

Una verìfica prus aprofundida at induidu sos Carabineris a fàghere una percuisitzione chi at cunsentidu de agatare 1 kg de marijuana chi s'òmine teniat cuada in una bursa. Su cuantitativu de droga est istadu deretu sutapostu a secuestru.

Casteddu: s’est mortu Antonio Cardia, est istadu su barberi prus betzu de ItàliaS’est mortu a 95 annos unu de sos barberis prus betzu de Itàlia.