In is naves de sa flota sarda is giòvanos ant a biagiare gratis

Su de is trasportos in Sardigna est un’argumentu dìligu meda, dae semper. Pagos, male organizados e caros che fogu. Mancu male chi in custas dies dae su Consìgiu Regionale sunt lòmpidas bonas noas. E, intendide totu cantos, custas noas pertocant

Binchent unu milione a su ratta e binche, issa lu dassat e si tenet tottu s’inari.