Elini-Artenara: unu ponte tra culturas

Dae semper sa cultura est istada un’istrumentu de importu mannu pro su favoressimentu de s’unione e de s’integratzione tra pòpulos chi bivent in logos diversos de su mundu. Est prus che totu sa poesia chi tenet custu podere pro ite,

Binchet unu milliardu e denùntziat s’ex cumpàngia pro l’àere iscoviadu a sos babbosSu binchidore de sa loteria l’at denuntziada pedende·li 100 mìgia dòllaros.