Su primu de ladàmene “boddi una tzica”

Est istadu pigadu comente unu giogu, un’esperimentu sotziale, finas una isfida. In beridade est petzi un’idea bona pro fàghere pensare a is persones, pro donare una impèllida a su sentidu de tziviltade de totus. Semus alleghende de una initziativa, intitulada

Binchent unu milione a su ratta e binche, issa lu dassat e si tenet tottu s’inari.