Su Masu ammentat Maria Carta: una boghe, una cara e s’istòria sua

Su Masu ammentat Maria Carta: una boghe, una cara e s’istòria sua

Chenàbura su 24 de làmpadas, in ocasione de su 88° anniversàrios dae sa nàschida sua, Su Masu ammentat una de sas artistas de Sardigna prus istraordinàrias: Maria Carta.

Intzidente in su Poetu de Casteddu, pitzocu de 33 annos in prògnosi riservada