Su cantante sardu finalista de s’ispetàculu de Mediaset “Iband”

Su cantante sardu finalista de s’ispetàculu de Mediaset “Iband”

Davide Deiana est s’ùnicu sardu in gara de su progamma de Mediaset. Su traguardu suo est mèritu, a banda de su talentu, peri de sa  produtora e procuradora sua Graziella Marchi, chi lu sighet dae bator annos.

Unu pitzocheddu isvìtzeru furat unu cocoeddu kinder. Posca iscriet una lìtera pro pedire iscusaUna cunfessione chi non t'isetas. Epuru Benjamin, nointames sa giòvana edade, at dimustradu unu sentidu de responsabilidade forte, cusciente de àere cummìtidu unu piticu illètzitu: sa fura de unu cocoeddu Kinder.