Sardigna: suta secuestru sa màchina de Usmanov de mesu millione de dòllaros a prova de bomba

Sardigna: suta secuestru sa màchina de Usmanov de mesu millione de dòllaros a prova de bomba

Segundu diversos giornales su mezu blidadu diat pòdere apartènnere a s'oligarca russu Usmanov e est dàbile chi cun cussa màchina bi potza àere biagiadu fintzas Putin.

Unu pitzocheddu isvìtzeru furat unu cocoeddu kinder. Posca iscriet una lìtera pro pedire iscusaUna cunfessione chi non t'isetas. Epuru Benjamin, nointames sa giòvana edade, at dimustradu unu sentidu de responsabilidade forte, cusciente de àere cummìtidu unu piticu illètzitu: sa fura de unu cocoeddu Kinder.