Est essidu “Buen Camino!”, su sìngulu nou de Claudia Aru dedicadu su Caminu de Santiago

Est essidu “Buen Camino!”, su sìngulu nou de Claudia Aru dedicadu su Caminu de Santiago

Unu petzu ispiradu a su Caminu de Santiago de Compostela, chi sa cantante at fatu pro 400 km in degheoto dies intre  su mese de santugaine e santandria de su coladu annu, dae Leon a Finisterre.

Unu pitzocheddu isvìtzeru furat unu cocoeddu kinder. Posca iscriet una lìtera pro pedire iscusaUna cunfessione chi non t'isetas. Epuru Benjamin, nointames sa giòvana edade, at dimustradu unu sentidu de responsabilidade forte, cusciente de àere cummìtidu unu piticu illètzitu: sa fura de unu cocoeddu Kinder.