Roman Abramovich bendet su Chelsea: «Sos balàngios a totu sas vìtimas de sa gherra in Ucràina»

Roman Abramovich bendet su Chelsea: «Sos balàngios  a totu sas vìtimas de sa gherra in Ucràina»

Unu pitzocheddu isvìtzeru furat unu cocoeddu kinder. Posca iscriet una lìtera pro pedire iscusaUna cunfessione chi non t'isetas. Epuru Benjamin, nointames sa giòvana edade, at dimustradu unu sentidu de responsabilidade forte, cusciente de àere cummìtidu unu piticu illètzitu: sa fura de unu cocoeddu Kinder.