Seui s’abrontat a is brugerias de su Prugadòriu

Mancant galu tres chidas ma mancari gasi is seuesos sunt giai in avolotu pro sa festa de Su Prugadòriu, sa manifestatzione religiosa e pagana chi cada annu leat in tzentru istòricu de sa bidda unu muntone de bisitadores. Sa ricurrèntzia

A s’iscoberta de su Turismu priu in Sardigna: Su ruolu de su VelorailCusta faina, presente in Europa e in  àteras partes de su mundu, s’est isvilupada mescamente in Frantza, acanta sunt ativas prus de 64 retes chi cada annu benint impreadas dae unu nùmeru sempre prus mannu de biagiadores.